นางอร่ามรัศมิ์ ด้วงชนะ

ชื่อ – สกุล : นางอร่ามรัศมิ์ ด้วงชนะ
ตำแหน่ง : อาจารย์
วุติการศึกษา : ศศ.ม. (ไทยคดีศึกษา)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยทักษิณ
อีเมล์  : aranratpr@hotmail.com
โทรศัพท์ภายใน : 077-913363
ความเชี่ยวชาญ : ไทยคดีศึกษา