นางสาวสุทธาทิพย์ อร่ามศักดิ์

ชื่อ – สกุล : นางสาวสุทธาทิพย์ อร่ามศักดิ์
ตำแหน่ง : อาจารย์
วุติการศึกษา : อ.ม. (ภาษาไทย)
สถาบันการศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อีเมล์  : Sutatit_29@hotmail.com
โทรศัพท์ภายใน : 077-913363
ความเชี่ยวชาญ : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร