ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์

ชื่อ – สกุล : ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์
ตำแหน่ง : อาจารย์
วุฒิการศึกษา : ศศ.ม. (ภาษาไทย)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อีเมล์  : somtratw@gmail.com
โทรศัพท์ภายใน : 077-913363
ความเชี่ยวชาญ : ภาษาและวรรณคดี