งานวิจัย ปี 2557

งานวิจัย ปี 2557

ลำดับ

ชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ชื่อผู้ทำผลงาน

วันเดือนปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่

แหล่งเผยแพร่

ระดับคุณภาพ

ค่าน้ำหนัก

1 ทางเลือกต่อการสร้างโอกาสในชีวิตของเยาวชนที่ตัดสินใจลาออกจากการเรียนกลางคัน จังหวัดสงขลา นายณัฏฐณิชา พรรณรัตน์ 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2557 การประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” และนิทรรศการ “การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว” จากท้องถิ่นสู่อาเซ๊ยน 2557 การประชุมวิชาการระดับชาติ 0.25
2 ความเปลี่ยนแปลงของสังคมชาวจีนโพ้นทะเลสยามในช่วงเหตุการณ์การปฏิวัติซินไฮ่

นางสาวอุมา

สินธุเศรษฐ

19 – 20 กุมภาพันธ์ 2557 การประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” และนิทรรศการ “การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว” จากท้องถิ่นสู่อาเซียน 2557 การประชุมวิชาการระดับชาติ 0.25
3 Everone I never sleep with 2014 นางสาวบุษราพร  ทองชัย 2 -7 กุมภาพันธ์ 2557 โครงการแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมระหว่างศิลปินไทยและอินโดนิเซีย (THAILAND AND INDONESIA ART AND CULTURE EXCHANGE PROJECT) นิทรรศการ “NEO BARBARIAN 2” ณ Bentara Budaya Gallery, Bali, INDONESIA ความร่วมมือระหว่างประเทศ 0.5
4 Women are not allow inside นางสาวบุษราพร  ทองชัย 2 -7 กุมภาพันธ์ 2557

โครงการแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมระหว่างศิลปินไทยและอินโดนิเซีย (THAILAND AND INDONESIA ART AND CULTURE EXCHANGE PROJECT) นิทรรศการ “NEO BARBARIAN 2” ณ Bentara Budaya Gallery, Bali, INDONESIA

 

ความร่วมมือระหว่างประเทศ 0.5
5 การพัฒนาเครือข่ายการจัดการภัยพิบัติประเทศไทย นางสาวปุณยร์วี  หนูประกอบ  17 มกราคม 2557 Improving Human Life ณ University of Muhammadiyah Yogyakarta, INDONESIA การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 0.25
6 Factor Affecting the Learning Responsibility of First Year Students at Suratthani Rajabhat University นายเกียรติศักดิ์ ด้วงจันทร์  27 January  2014 Asian Socail Science Vol. 10, No.3; 2014
ISSN 1911-2017
E-ISSN 1911-2025
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ 1
7 พุทธจริยศาสตร์กับการตั้งครรภ์แทน นายเกียรติศักดิ์ ด้วงจันทร์ มกราคม – มิถุนายน 57

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สุราษฎร์ธานี ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2557

วารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 0.25
8 สุขของคนทำพิพิธภัณฑ์ : มุมมองของคนในพิพิธภัณฑ์เฮือนบ้านสวกแสนชื่น

นางสาววนิษา

ติคำ

กรกฎาคม – ธันวาคม 57

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สุราษฎร์ธานี ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2557

วารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 0.25
9 ศิลปะการแสดง “โนรา” กับการพัฒนาชุมชน : บ้านเกาะประดู่ ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง นางสาวจิรวรรณ ศรีหนูสุด กรกฏาคม – ธันวาคม 57

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สุราษฎร์ธานี ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2557

วารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 0.25
10 Speech Acts in Anti-Smoking Advertisements นางสาวสุชาดา นรเศรษฐโกศล กรกฏาคม – ธันวาคม 57 วารสารมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2557
วารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 0.25
11 ชื่อภาพ Body No.21
– ชื่อภาพ Body No.22
– ชื่อภาพ Body No.20
– ชื่อภาพ Body No.23
– ชื่อภาพ Body No.19
– ชื่อภาพ Body No.2
– ชื่อภาพ Body No.24
– ชื่อภาพ Body No.25
– ชื่อภาพ Body No.26
– ชื่อภาพ Body No.27
– ชื่อภาพ Body No.5
– ชื่อภาพ Body No.6
– ชื่อภาพ Body No.1
– ชื่อภาพ Body No.18
– ชื่อภาพ Body No.13
– ชื่อภาพ Body No.17
– ชื่อภาพ Body No.14
– ชื่อภาพ Body No.11
– ชื่อภาพ Body No.12
– ชื่อภาพ Body No.16
– ชื่อภาพ Body No.7
– ชื่อภาพ Body No.28
– ชื่อภาพ Body No.4

นายวรรณลพ

มีมาก
23 ชิ้น
(23*0.25)

30 พฤษภาคม – 16 มิถุนายน 2557  นิทรรศการ “เวลาของดอกไม้ ”
( IMPERMANENT  BEAUTY)
ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง 2

หอศิลป์จามจุรี

การเผยแพร่ในระดับชาติ 5.75
12 The Effectiveness of Microsoft Photo Story on students’Motivation in English Classroom

น.ส.กิ่งกาญจน์

สุพรศิริสิน

 29 – 30 พฤษภาคม 2557 มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 0.25
13 ความสำเร็จของการนำนโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปปฏิบัติ : กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด สุราษฎร์ธานี

ดร.วาสนา

จาตุรัตน์
นายพลกฤต

แสงอาวุธ
นางสาวเพ็ญนภา  สวนทอง

22 – 24 มกราคม 2557 การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 โดยความร่วมมือของ 70 มหาวิทยาลัย ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร การประชุมวิชาการระดับชาติ 0.25
14 การพัฒนาเครือข่ายการจัดการภัยพิบัติประเทศไทย

น.ส.ปุณยวีร์

หนูประกอบ

  Improving Human Life ณ University of Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 0.25
15 ภาพชื่อ หนำกลางทะเล  (สีน้ำ)

นายธีรศักดิ์

ทองนุ้ยพราหมณ์

  นิทรรศการศิลปกรรม ครั้งที่ 1 กลุ่มครูศิลปะ อำเภอเกาะสมุย ณ ศูนย์ศิลปะโรงเรียนบ้านหาดงาม ระดับจังหวัด 0.125
16 ภาพชื่อ ไสว  (สีน้ำมัน) ว่าที่ ร.ท.พงศ์ชาติ อินทชุ่ม   นิทรรศการศิลปกรรม ครั้งที่ 1 กลุ่มครูศิลปะ อำเภอเกาะสมุย ณ ศูนย์ศิลปะโรงเรียนบ้านหาดงาม การประชุมวิชาการระดับชาติ 0.125
17 แนวทางการอบรมขัดเกลาบุตรของครอบครัวไทยที่พอแม
แตงงานขามวัฒนธรรม
นายณัฏฐณิชา พรรณรัตน์ 20 – 21 พ.ย. 2557 การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏ
สุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 10   “งานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น” ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
การประชุมวิชาการระดับชาติ 0.25
18

ศึกษาวิถีชีวิตจีนโพนทะเลในประเทศไทย

ผานวรรณกรรมจีน
ของเหยาจงเหวย

นางสาววัชรีญา  ยะวิเชียร 20 – 21 พ.ย. 2557 การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏ
สุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 10   “งานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น” ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
การประชุมวิชาการระดับชาติ 0.25
19 กิจกรรมทางการเมืองของชาวจีนโพ้นทะเลสยามเพื่อการปฏิวัติซินโฮ่ ค.ศ. 1991
และผลกระทบที่มีต่อสังคมสยาม

นางสาวอุมา

สินธุเศรษฐ

11 -12 ธันวาคม 2557 การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่33  (The 33rdNational Graduate Research Conference) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี การประชุมวิชาการระดับชาติ 0.25
20 Networks of Disaster Management and Conflict in Disaster Management
in Thailand
นางสาวปุณยร์วี  หนูประกอบ 15-16 ธันวาคม 2557 ประชุมนานาชาติ The International Conference on Peace & Conflict Resolution: Bridging Diversity for Peaceful Coexistence ณ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 0.25
21 A Claim for Non-Violence towards Peace นางสาวพสุวดี  พลวิชัย 15-16 ธันวาคม 2557 ประชุมนานาชาติ The International Conference on Peace & Conflict Resolution: Bridging Diversity for Peaceful Coexistence ณ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 0.25
22 Conflict Resolution through Common-Pool Resources Management: “When the Sea has its Owners” A Case of Community Fisheries, Ban Don Bay, Suratthani Province น.ส.ชนัญชิดา ทิพย์ญาณ 15-16 ธันวาคม 2557 ประชุมนานาชาติ The International Conference on Peace & Conflict Resolution: Bridging Diversity for Peaceful Coexistence ณ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 0.25
23 Pulic Policy of Citizen Sector : Overiew from Population in Amnat Chaoen on Charter Advocate น.ส.พสุวดี                พลวิชัย 20th to 21st November 2014 10th International Conference on Humanities and Social Sciences (IC-HuSo2014) At  Khon Kaen University, Thailand การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 0.25
24  เงา

นายพงษ์ชาติ

อินทชุ่ม

2-4 ธันวาคม 2557 โครงการนิทรรศการศิลปคณาจารย์
ครั้งที่ 2 นิทรรศการศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี
ระดับจังหวัด 0.125
25  ตึกเกษตร นายพิชัย  สุขวุ่น 2-4 ธันวาคม 2557 โครงการนิทรรศการศิลปคณาจารย์
ครั้งที่ 2 นิทรรศการศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี
ระดับจังหวัด 0.125
26  ท้องทุ่ง

ผ.ศ.ธีรศักดิ์

ทองนุ้ยพราหมณ์

2-4 ธันวาคม 2557 โครงการนิทรรศการศิลปคณาจารย์
ครั้งที่ 2 นิทรรศการศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี
ระดับจังหวัด 0.125
27  เกาะแรด นายเดชวินิตย์  ศรีพิณ 2-4 ธันวาคม 2557 โครงการนิทรรศการศิลปคณาจารย์
ครั้งที่ 2 นิทรรศการศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี
ระดับจังหวัด 0.125
28  พ่อหลวง

นายวรรณลพ

มีมาก

2-4 ธันวาคม 2557 โครงการนิทรรศการศิลปคณาจารย์
ครั้งที่ 2 นิทรรศการศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
ระดับจังหวัด 0.125
29 Adaptation and religions of Thai Buddhist marriage in a cross-cultural southern Society นายณัฏฐณิชา พรรณรัตน์ 18-19 December, 2014 The 8th International HUSOC Conference Academics-Research 2014 : “Humanities and Social Sciences: Multidiscipline beyond Frontiers”Faculty of Humanities, Kasetsart University การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 0.25
30 The  Sketches น.ส.บุษราพร  ทองชัย 2 -7 กุมภาพันธ์ 2557 โครงการแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมระหว่างศิลปินไทยและอินโดนิเซีย (THAILAND AND INDONESIA ART AND CULTURE EXCHANGE PROJECT) นิทรรศการ “NEO BARBARIAN 2” ณ Bentara Budaya Gallery, Bali, INDONESIA ความร่วมมือระหว่างประเทศ 0.5
31 ปรัชญาศิลปะหลังสมัยใหม่กับปรัชญาศิลปะในทัศนะของท่านพุทธทาสภิกขุ : การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบเพื่อเสนอกระบวนทัศน์ใหม่ทางศิลปะและกระบวนทัศน์แห่งการพัฒนาบนฐานของความหลากหลาย นายพิชัย  สุขวุ่น 22 – 24 มกราคม 2557 การประชุมโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 HERP Congress 2 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ประชุมนานาชาติ  0.5
32 เมืองที่ยั่งยืน : ความเป็นเมืองและสิ่งแวดล้อมในมุมมองของนานาชาติ ดร.ประทุมทิพย์  ทองเจริญ กันยายน 2557 วารสารสงขลานครินทร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์              ฉบับที่ 3 ปีที่ 19 วารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI  0.25
33 สุขของคนทำพิพิธภัณฑ์ : มุมมองของคนในพิพิทธภัณฑ์เฮือนบ้านสวกแสนชื่น น.ส.วนิษา  ติคำ กรกฎาคม – ธันวาคม 2557 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีทื่ 6 ฉบับที่ 2 วารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI

 0.5