ข้อมูลหลักสูตร

สาขาวิชาภาษาไทย

ชื่อหลักสูตร                หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

Bachelor of Arts Program in Thai

ชื่อปริญญา                ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)

Bachelor of Arts (Thai)

อักษรย่อปริญญา          ศศ.บ. (ภาษาไทย) B.A. (Thai)

ปรัชญาของหลักสูตร

          มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นบุคลากรที่มีความรู้ลุ่มลึกทางภาษาไทย ทั้งในแง่ของการธำรงภาษาซึ่งเป็นวัฒนธรรมประจำชาติ วัฒนธรรมท้องถิ่น และเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะขับเคลื่อนความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคมรวมทั้งเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมในวิชาชีพ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  1. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
  2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50

รูปแบบหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต

แนวทางการศึกษาต่อ

บัณฑิตสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต หรือศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย/วรรณคดี/ภาษาศาสตร์/คติชนวิทยา) ซึ่งสามารถใช้ความรู้ในระดับปริญญาตรีเป็นพื้นฐานศึกษาต่อ รวมทั้งโอกาสในการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ทั้งในและต่างประเทศ

ผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้ สามารถประกอบอาชีพ ดังนี้

1.นักข่าว/พนักงานในหน่วยงานสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์

2.นักเขียน/นักประกาศ

3.นักพิสูจน์อักษร

4.นักวิชาการทางภาษาไทย

5.นักประชาสัมพันธ์องค์กร