นศ. มรส. ภาค กศ.บท. ไหว้ครูประจำปี ๒๕๖๐ น้อมรำลึกพระคุณครู “ผู้มีความกตัญญูกตเวทีมีแต่ความเจริญ…เน้นสร้างคนดีสู่สังคม”

                      

                    

                  

นศ. มรส. ภาค กศ.บท. ไหว้ครูประจำปี ๒๕๖๐ น้อมรำลึกพระคุณครู “ผู้มีความกตัญญูกตเวทีมีแต่ความเจริญ…เน้นสร้างคนดีสู่สังคม”

รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ให้โอวาทแก่นักศึกษา ภาค กศ.บท. ที่เข้าร่วมพิธีไหว้ครูในครั้งนี้ว่า การบูชาพระคุณครูด้วยการไหว้ครู ถือเป็นการกระทำดี ด้วยจิตสำนึกที่ดีของผู้เป็นศิษย์ เปรียบดั่งผู้ที่รู้จักบุญคุณคน ซึ่งใครที่มีความกตัญญูกตเวทีผู้นั้นจะมีแต่ความเจริญ โดยเฉพาะนักศึกษาภาค กศ.บท. ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษทางด้านความมุ่งมั่นตั้งใจ มีความอดทนต่อปัญหาอุปสรรค เพราะเป็นผู้ที่ทำงานไปพร้อมกับศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อพัฒนาและยกระดับตนเอง ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในอนาคต

ด้าน ผศ.ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นอธิการบดีจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้บรรยายพิเศษ เรื่อง ครูสร้างคน คนสร้างชาติ ในพิธีไหว้ครูว่า การศึกษาโดยมหาวิทยาลัยและมีครูเป็นผู้มอบชีวิตให้กับนักศึกษา ได้ประสิทธิประสาทวิชาเพื่อสร้างการดำรงชีพ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีวิสัยทัศน์ที่ว่า “มหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน” ขอปลูกฝั่งนักศึกษาให้เป็นคนดี มีอัตลักษณ์เป็นบัณฑิตตามรอยพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ด้วยการสร้างให้มีความรู้ คู่คุณธรรม รับผิดชอบ มีจิตอาสา ใฝ่รู้สู้งานหนัก สู่สังคม