โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

SONY DSC

เมื่อวันที่ 30 พ.ค. – 1 มิ.ย. 2560 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมอนันตรา สิเกา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดตรัง ทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM) ขึ้นโดยมีวิทยากร ศ.ดร.ครองชัย  หัตถา บรรยายพิเศษเรื่อง “อนาคตทางวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี และวิทยากรอีก 2 ท่านคือ รศ.ดร.รงค์  บุญสวยขวัญ บรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย และ “การบูรณาการการวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน” อีกท่านคือ อาจารย์ศุภชัย ดำคำ บรรยายในหัวข้อ “การบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) และได้รับเกียรติจากจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี มาพบปะพูดคุยเพื่อให้ทราบแนวทางการบริหารงานให้แก่บุคลากร และท้ายสุด ดร.พิชัย  สุขวุ่น คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2560 ให้แก่บุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นแนวทางเดียวกันเพื่อพัฒนาและสร้างสรรค์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้ดียิ่งขึ้นๆไป

 

aaaaaa

 

aaa

aaaaa aaaaaa aaaaaaa