อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ - สกุล นางสาวจิรวรรณ พรหมทอง ตำแหน่งอาจารย์ (ประธานหลักสูตรภาษาไทยธุรกิจ) วุติการศึกษา ศศ.ม. (ภาษาไทย) สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อีเมล์ - โทรศัพท์ภายใน 077-913363 ความเชี่ยวชาญ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ชื่อ – สกุล นางสาวจิรวรรณ พรหมทอง
ตำแหน่ง อาจารย์ (ประธานหลักสูตรภาษาไทยธุรกิจ)
วุติการศึกษา ศศ.ม. (ภาษาไทย)
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อีเมล์ –
โทรศัพท์ภายใน 077-913363
ความเชี่ยวชาญ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ชื่อ - สกุล นางสาวสุทธาทิพย์ อร่ามศักดิ์ ตำแหน่งอาจารย์ วุติการศึกษา อ.ม. (ภาษาไทย) สถาบันการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อีเมล์ - โทรศัพท์ภายใน 077-913363 ความเชี่ยวชาญ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ชื่อ – สกุล นางสาวสุทธาทิพย์ อร่ามศักดิ์
ตำแหน่ง อาจารย์
วุติการศึกษา อ.ม. (ภาษาไทย)
สถาบันการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อีเมล์ –
โทรศัพท์ภายใน 077-913363
ความเชี่ยวชาญ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ - สกุล นางอร่ามรัศมิ์ ด้วงชนะ ตำแหน่งอาจารย์ วุติการศึกษา ศศ.ม. (ไทยคดีศึกษา) สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ อีเมล์ - โทรศัพท์ภายใน 077-913363 ความเชี่ยวชาญ ไทยคดีศึกษา
ชื่อ – สกุล นางอร่ามรัศมิ์ ด้วงชนะ
ตำแหน่ง อาจารย์
วุติการศึกษา ศศ.ม. (ไทยคดีศึกษา)
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
อีเมล์ –
โทรศัพท์ภายใน 077-913363
ความเชี่ยวชาญ ไทยคดีศึกษา
ชื่อ - สกุล ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิการศึกษา ศศ.ม. (ภาษาไทย) สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อีเมล์ - โทรศัพท์ภายใน 077-913363 ความเชี่ยวชาญ ภาษาและวรรณคดี
ชื่อ – สกุล ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์
ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา ศศ.ม. (ภาษาไทย)
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อีเมล์ –
โทรศัพท์ภายใน 077-913363
ความเชี่ยวชาญ ภาษาและวรรณคดี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ – สกุล อาจารย์อรอำไพ นับสิบ
ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา –
สถาบันการศึกษา –
อีเมล์ –
โทรศัพท์ภายใน –
ความเชี่ยวชาญ –