ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญาของหลักสูตร


          มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางภาษาไทยในการสื่อสาร ความรู้ทางธุรกิจและเทคโนโลยี เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพภาคเอกชน ภาครัฐ และอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอื่นๆ และมีจิตสำนึกของความเป็นไทย