ข่าวประชาสัมพันธ์

ชื่อ
วันที่สร้าง
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี 02 06 2560
อบรมพัฒนาการเขียนบทความวิชาการและงานสร้างสรรค์ “บทความ:เขียนอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่” 27 05 2560
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ และการสังเคราะห์งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๑ 24 05 2560
ถ่ายทอดสดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา แนะแนวการศึกษาต่อและตลาดแรงงาน ประจำปีการศึกษา 2559 20 05 2560
นิทรรศการศิลปนิพนธ์ วันที่ 4-8 พฤษภาคม 2560 ณ หอศิลป์ศรีวิชัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 04 05 2560