นางสาวจิรวรรณ พรหมทอง

ชื่อ – สกุล : นางสาวจิรวรรณ พรหมทอง
ตำแหน่ง : อาจารย์ (ประธานหลักสูตรภาษาไทยธุรกิจ)
วุติการศึกษา : ศศ.ม. (ภาษาไทย)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อีเมล์  : –
โทรศัพท์ภายใน : 077-913363
ความเชี่ยวชาญ : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร