ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีขยายเวลาเรียนในภาคปกติ ในภาคเรียนที่ 1/2560

ประกาศขยายเวลาเรียนในภาคเรียนที่ 1/2560
สัปดาห์ที่ 17 วันที่ 16-20 ตุลาคม 2560
สัปดาห์ที่ 18 วันที่ 24-27 ตุลาคม 2560
สอบปลายภาค
30 ตุลาคม – 8 พฤศจิกายน 2560

ทั้งนี้เนื่องจากในภาคเรียนที่ 1/2560 มีวันหยุดและกิจกรรมที่ส่งผลต่อเวลาเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จึงมีความจำเป็นต้องขยายเวลาดังกล่าว