โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้นในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 9.45 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

20770233_1073221376145922_6017687125733595502_n

ด้วยฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้นในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 9.45 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา จึงขอเรียนเชิญประธาน ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร และผู้สนใจ เข้าร่วมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะในวัน และเวลาดังกล่าว