กองบรรณาธิการวารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอเชิญประชุม

กองบรรณาธิการวารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เพื่อตรวจสอบต้นฉบับ ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 (ก่อนส่งโรงพิมพ์)

วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2559

เวลา 14.00 – 16.00 น.

ณ กองบรรณาธิการ

วารสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น2

ccc