กองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์ฯ

ขอเชิญกองบรรณาธิการวารสารมนุษยศ่าสตร์ฯ
ตรวจบรุ๊ฟ รอบสุดท้าย ก่อนส่งโรงพิมพ์ 

Tanza

ตั้งแต่เวลา 09.30 – 16.00 น.

ณ ห้องวารสารมนุษยศาสตร์ฯ ชั้น 2

กองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี